S.C. RAL INFO SERV S.R.L.

CONTRACT FURNIZARE SERVICII INTERNET

Nr. ______ din data de ____ / ____ / 2019

RalNet

Încheiat între S.C. RAL INFO SERV S.R.L., cu sediul în Târgovişte, Str. George Cair, nr. 6, Bl. 24A, SC B, ET1. AP. 27, jud. Dâmboviţa, înregistratã la Registrul Comerţului sub nr. J15/1137/2007, C.U.I. 22356131, cont bancar RO85 BTRL RONC RT00 H255 0902 deschis la Banca Transilvania Târgovişte sau RO90 TREZ 2715 069X XX00 9526 deschis la Trezoreria operativa a Municipiul Targoviste, prin reprezentantul sãu legal Sandulescu Daniel Dumitru, în calitate de administrator - Prestator de servicii internet,

şi

Persoana fizicã _____________________, nascut(ã) la data de ___________, posesor al ___, seria _______, nr. ______________, CNP _________________________, domiciliat în localitatea _____________________, str. _________________________, bl.____, sc.____, et.___, ap.___, judeţ __________________, tel.:07__ . ___ . ___, cu resedinţa in: ________________________________________________________________________________


în calitate de BENEFICIAR, au convenit prin concesii reciproce la încheierea prezentului contract cu respectarea urmãtoarelor clauze:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul contractului îl constituie furnizarea de servicii care cuprinde asigurarea accesului beneficiarului la reţeaua de internet şi/sau la reteaua metropolitanã şi transferul de date cãtre şi din aceste reţele, în schimbul plãţii de cãtre beneficiar a sumelor reprezentând tarifele corespunzãtoare produselor contractate.

2. DURATA CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract intra în vigoare la data semnãrii lui.

2.2. Durata prezentului contract este de doi ani.

2.3. Prezentul contract se prelungeste automat pe perioada de mai sus, daca nici una dintre parti nu si-a exprimat dezacordul in 30( treizeci) de zile lucratoare înainte de împlinirea termenului pentru care s-a încheiat contractul.

3. PREŢUL - TARIFELE PRODUSELOR

3.1. Tariful serviciilor/produselor care fac obiectul prezentului contract este stabilit prin abonament/lunã şi care este de:

RAL30       31 lei/ luna, pana la 300Mbps, download si upload;

RAL50       45 lei/ luna, pana la 512Mbps, download si upload;

RAL90       60 lei/ luna,pana la 1024Mbps, download si upload;

3.2. Tariful serviciilor/produselor stabilit conform prezentului contract nu include costurile rezultate din folosirea serviciilor oferite de terţi sau care exced obiectul prezentului contract, acestea cad în sarcina beneficiarului şi vor fi suportate de acesta in mod separat;

3.3. Tariful serviciilor/produselor pot fi modificate prin acordul pãrţilor. Prestatorul poate propune beneficiarului modificarea tarifelor serviciilor/produselor în cazul în care apar modificãri legislative, modificãri ale preţurilor şi tarifelor furnizorilor. Noile tarife propuse de prestator vor fi comunicate beneficiarului prin programul TV, afişarea la sediile asociaţiei de proprietari, la sediul prestatorului sau alte mijloace care asigurã dovada comunicãrii, iar beneficiarul va dispune de o perioadã de 30 zile în care va putea denunţa unilateral contractul în caz de neacceptare fara a plati vreo despagubire. Lipsa unei comunicãri de neacceptare în formã scrisã, în aceastã perioadã va semnifica acceptarea de cãtre beneficiar a noilor tarife;

                   Semnãtura                                                                                                             Semnãtura

                    Beneficiar,                                                                                                               Administrator,                                                                    

                                                                                                                                Sandulescu Daniel Dumitru

3.4. Plata abonamentului lunar se poate face in numerar la casieria S.C RAL INFO SERV S.R.L, sau în contul bancar RO85 BTRL RONC RT00 H255 0902 Banca Transilvania Sucursala Targoviste, caz în care beneficiarul trebuie să comunice numărul facturii.

3.5. Plata abonamentului se face în perioada 01-30 ale fiecãrei luni, pentru luna în curs, în caz de depãşire a lunii in curs se vor plãti penalitãti de întârziere de 0,5 % pe zi;

3.6. Neplata abonamentului pânã în la finele lunii urmatoare, atrage suspendarea accesului la reţeaua internet şi reţeaua localã. Dacã plata abonamentului nu se face pânã la 30 ale lunii urmatoare, contractul se suspenda iar beneficiarul se obligã la plata facturilor intocmite (abonamentelor si a penalitatii de intarziere);

3.7. Reconectarea se poate solicita în scris, în interiorul perioadei de suspendare, cât şi în afara acesteia, dupa achitarea sumelor datorate conform contractului

     3.8. Costurile de instalare în valoare de 100 Ron şi se ofera gratuit exclusiv pentru contractele menţinute minim 1 an de zile . În caz de reziliere anterior duratei contractate iniţiale, Beneficiarul se obligă să achite costurile de instalare a serviciului în maxim 30 de zile de la data notificării intenţiei de reziliere conform art. 7, precum si contravaloarea lunilor ramase din abonament pina la inchiderea prezentului contract.

4. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

4.1. Asigurã accesul la reţeaua internet la viteza contractată conform contractului. In eventualitatea in care furnizorul nu poate sa asigure capacitatea contractata o perioada de 3 zile consecutive, beneficiarul are dreptul sa solicite despagubiri care nu vor putea depasii, valoarea abonamentului lunar. Constatarea reclamatiei beneficiarului cu privire la capacitatea benzii contractate se face pe baza de cerere scrisa si va fi documentata impreuna cu furnizorul la locul unde se asigura serviciul.

4.2. Furnizarea, gratuita a echipamentului sau softului necesar pentru asigurarea serviciului ;

4.3. Conectarea se efectueazã în maximum 30 zile de la data încheierii prezentului contract ;

4.4. Societatea îşi rezervã dreptul sã întrerupã temporar sau permanent accesul beneficiarului la reţeaua de internet, dacã aceste mãsuri au fost dispuse de o autoritate publicã, de prestator sau la primirea unei plângeri, întemeiatã şi motivatã, ori sesizãri din partea oricãrei persoane fizice sau juridice.

4.5. Prestatorul se obliga la plata penalitatilor de 0.001 % pentru fiecare zi de nefunctionare a internetului din cauze imputabile acestuia. Prin cauze imputabile se inteleg urmatoarele :

a) defectiunea este reala, constanta, are o durata mai mare de 24 de ore si a fost sesizata de beneficiar in termenii mentionati in contract;

Nu sunt cauze imputabile furnizorului urmatoarele:

     b) faptele de distrugere ale echipamentelor de acces la internet comise de persoane straine de societatea furnizoare;

c) defectiunea este cauzata de intreruperea temporara de catre furnizorul local de electricitate;

d) faptele comise de beneficiar prin instalarea de softuri, programe sau prin defectarea unor componente ale computerului care duc la nefunctionarea sau functionarea defectuoasa a acestuia;

e) intreruperea accesului la reteaua de internet, s-a datorat unor descarcari electrice, incarcari electrostatice, fluctuatii de energie electrica sau alte cauze similare si nu a fost depanata in maxim trei zile lucratoare;

  1. 6Prestatorul se obliga a nu prelucra datele personale ale beneficiarului in scop de marketing sau de cedare a acestora catre terti.
  2. 7 La cererea scrisa a Beneficiarului, Prestatorul va permite suspendarea furnizarii serviciului pe o perioada de maxim 30 de zile calendaristice in decursul unui an, exclusiv in perioada efectuarii concediului de odihna sau a plecarii din tara a Beneficiarului. Durata contractuala va fi prelungita automat cu numarul de zile de suspendare.Reconectarea dupa o perioada de suspendare se taxeaza cu 10 RON.

5. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

       5.1. Beneficiarul se obligã la plata lunarã a abonamentului;

       5.2. Beneficiarul se obligã sã foloseascã serviciul de internet în conformitate cu termenii şi condiţiile contractuale, cu legislaţia şi regulamentele în vigoare.

                   Semnãtura                                                                                                             Semnãtura

                    Beneficiar,                                                                                                               Administrator,                                                                      

                                                                                                                                Sandulescu Daniel Dumitru

Se interzice cu desãvârşire folosirea serviciului într-o manierã contravenind reglementãrilor de ordine publicã sau normelor morale;

5.3. Beneficiarul se obligã sã nu atenteze în nici un fel la securitatea serverelor din Internet!

5.4. Beneficiarul se obligã sã nu transmitã mesaje cu caracter rasist, antisemit sau antisocial;

5.5. Beneficiarul poartã întreaga rãspundere materialã, civilã sau penalã şi este direct rãspunzator pentru conţinutul informaţiilor transmise. În cazul în care beneficiarul instaleazã echipamente proprii, el garanteazã cã aceste echipamente nu pun în pericol siguranţa sau sãnãtatea personalului ce le deservesc sau a altor persoane şi nu afecteazã buna funcţionare a reţelelor operatorilor de telecomunicaţii;

5.6. Beneficiarul poate sesiza telefonic la numarul de tel: 0720.023.879, ori prin e-mail la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. aparitia unor defecţiuni ale serviciului de internet, cu menţionarea numelui, adresei, numarului de telefon de contact şi defecţiunea survenite.
     5.7. Pentru nefacturarea perioadei de nefunctionare sau de compensare a sumei, este necesar trimiterea unei cereri scrise in care sa se mentioneze perioada si cauza defectiunii.

5.8. Beneficiarul asigurã traseul cablului de la ultimul switch pânã la calculatorul conectat la reţeaua internet;

5.9. Beneficiarul se obligã sã asigure accesul echipei de instalare pe traseul de la pct. 5.8.

5.10.Beneficiarul se obliga sa nu sechestreze , demonteze sau sa scoata din functiune echipamentele apartinand apartinand Prestatorului, sa nu monteze echipamente aditionale pe infrastructura Prestatorului fara consimtamintul scris al acestuia.

5.11.Beneficiarul nu are dreptul sa furnizeze catre terti serviciile care fac obiectul prezentului contract fara un acord scris prealabil din partea Prestatorului. Aceasta prevedere este valabila indiferent daca distribuirea serviciilor catre terti se face prin reteaua Prestatorului sau prin alta infrastructura si sa nu foloseasca alta adresa IP decit cea alocata conform prezentului contract.

5.12.Sa nu intreprinda actiuni de tip flood/spam/spoofing.

5.13.Sa nu intreprinda activitati ce au ca scop obtinerea si transmiterea de informatii/resurse ce nu au caracter public. Aceste tipuri de activitati include fara a se limitala acestea: exploatarea breselor de securitate pe alte calculatoare conectate la internet, cautarea( scanarea) dupa brese de securitate a unor calculatoare conectate la internet.

5.14. Sa nu cloneze adresa fizica a placii de retea (MAC) si sa permita Prestatorului autentificarea sa prin toate mijloacele legale de care dispune.

6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
      
6.1. De comun acord, între prestator şi beneficiar, ca urmare a unei notificãri cu 30 zile inainte;
       6.2. În cazul dizolvãrii, lichidãrii, declanşãrii procedurii de faliment sau reorganizare judiciarã, oricãrei dintre pãrţi, în cazul persoanelor juridice;

6.3. Pentru nerespectarea totalã sau parţialã, sau pentru efectuarea defectuoasã a vreuneia din clauzele contractuale;

6.4. Contractul mai poate înceta ca urmare:

- ca urmare a schimbarii caracteristicilor serviciului prestat de asa natura intrucat nu mai poate fi folosit;

- în caz de forţã majorã, aceasta apãrã de rãspundere partea care o invocã, în condiţiile scrise, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţã majorã.

7. NOTIFICÃRI

     7.1. Orice notificare adresatã de o parte celeilalte va fi consideratã valabilã dacã va fi transmisã acesteia în scris la adresa menţionatã din contract, recomandatã, cu confirmare de primire;

7.2. Notificãrile verbale nu vor fi luate în considerare de nici una dintre pãrţi dacã nu sunt confirmate în modalitãţile prevãzute la pct. 7.1.

                   Semnãtura                                                                                                             Semnãtura

                    Beneficiar,                                                                                                               Administrator,                                                                    

                                                                                                                                Sandulescu Daniel Dumitru

8. LEGEA APLICABILÃ ŞI LITIGII

8.1. Legea care guverneazã raporturile juridice nãscute între pãrţi din prezentul contract este legea românã;

8.2. Eventualele litigii apãrute cu ocazia derulãrii prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilã, iar în caz contrar, vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor competente de pe raza judeţului Dâmboviţa.

9. CESIUNEA

9.1. Beneficiarul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fãrã sã obţinã în prealabil acordul scris al prestatorului;

9.2. Cesiunea nu va exonera beneficiarul de nici o responsabilitate privind obligaţiile asumate prin prezentul contract.

                                                                                        

10. ALTE CLAUZE

10.1. Perioada de nefuncţionare a serviciului de internet cauzatã de Reţeaua RAL INFO SERV, va fi scãzutã din plata abonamentului pe luna urmãtoare,daca nefunctionarea serviciului s-a facut in forma scrisa si daca echipa de interventie nu a putut remedia defectiunea aparuta.

10.2. Furnizarea serviciului de internet cãtre beneficiar este pentru informare si nu pentru desfãşurarea unor activitãţi economice. Se interzice beneficiarului sã conecteze alte echipamente suplimentare la reţeaua RAL INFO SERV. Beneficiarul va folosi un singur calculator pentru accesul la internet şi reteaua RAL INFO SERV;

10.3. Remedierea defecţiunilor computerului clientului ce nu au survenit din cauza Societãţii se efectueazã contra cost, în valoare de 36 RON;  

10.4. În conformitate cu Legea nr.365 din 7 iunie 2002, art.16, pct.3, privind comerţul electronic, clienţii vor fi deconectaţi temporar sau permanent de la reţeaua RAL INFO SERV, în urmãtoarele cazuri:

- virusarea computerului cu viruşi de tip “WORM” ce afecteazã reţeaua RAL INFO SERV;

- atacuri pe reţea de orice fel;

- scanarea pe reţea de orice fel;

- reclamaţii intemeiate din partea altor persoane fizice sau juridice;

10.5. Computerele sau echipamentele conectate la Reţeaua de Internet vor fi alimentate din prize cu împãmântare verificatã si certifica cu documente;Prestatorul nu raspunde pentru eventuale daune cauzate de descarcari electrice naturale, fluctuatii ale energiei electrice;Prestatorul recomanda beneficiarului sa-si procure echipamente de protectie impotriva acestor fenomene care nu apar din vina prestatorului.

10.6. Orice defecţiune survenitã Reţelei de Internet din cauzele enumerate la pct.10.4. sau din funcţionarea defectuoasã a computerului sau echipamentelor clientului vor fi suportate de acesta;

10.7. Termenul de intervenţie de la solicitare este de 24 ore in zilele lucratoare;

10.8. Termenul de restabilire a conexiunii, în funcţie de defecţiune este de maximum 3 zile lucrãtoare.

10.9. Orice clauza din contract poate fi modificata cu acordul ambelor parti;

10.10. Se interzice Beneficiarului schimbarea oricaror date cuprinse in anexa 1.

11. CLAUZE FINALE

11.1. În caz de forţã majorã, pãrţile vor fi exonerate de rãspunderea contractualã;

11.2. Prestatorul nu rãspunde de eventualele întreruperi ale serviciului, cauzate de operatorii de telecomunicaţii sau de întreruperi de lungã duratã a energiei electrice în punctele de acces;

11.3. Valoarea daunelor solicitate de beneficiar nu poate fi mai mare decât valoarea abonamentului pe 3 luni;

11.4. Eventualele litigii se vor rezolva pe cale amiabilã;

11.5. În situaţii extreme, acestea se vor rezolva conform legislaţiei în vigoare, la instantele compentente de pe raza muncipiului Targoviste.;

11.6. Contractul si anexa s-au întocmit la punctul nostru de lucru din Targoviste, Str. Baratiei, nr. 12 (Piata 2 Brazi), judetul Dambovita, în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

                   Semnãtura                                                                                                             Semnãtura

                   Beneficiar,                                                                                                               Administrator,                                                                    

                                                                                                                                Sandulescu Daniel Dumitru

S.C. RAL INFO SERV S.R.L.

Targoviste, str. George Cair, Nr. 6, BL. 24A, SC. B, ET. 1, Ap. 27, jud. Dambovita

J15/1137/2007 22356131

Cont Bancar RO85 BTRL RONC RT00 H255 0902 Banca Transilvania Sucursala Targoviste

Telefon: 0720.023.879 ;   E-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Contract nr ______ / _______________                  

RalNet

                                         

ANEXA Nr. 1
din data ___ . ____ . 2019


 

IP address:                 ___.___.___.____
Subnet mask:        255.255.255.____
Default Gateaway: ___.___.___.____

DNS = 85.120.48.1
DNS = 85.120.48.129
DNS = 8.8.8.8
DNS = 8.8.4.4

MAC Address : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___

Email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Parola ________________________
IMAP – SMTP : mail.ral.info.ro

Support tehnic :
SMS pe nr. de tel. Mobil 0720 . 023 . 879
Email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
http://www.ral.info.ro